दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२ 

अमेरिकी डलरमा प्रति टन आलुको मूल्य रोपिएको आलुबाट फसल गरिएको क्षेत्रको प्रतिशत प्रति हेक्टर आलुको औसत उत्पादन सर्वेक्षणमा भाग लिनुहोस्

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

आलुको प्रति हेक्टेयर टनको औसत उत्पादन अमेरिकी डलरमा प्रति टन आलुको मूल्य रोपिएको आलुबाट खेती गरिएको क्षेत्रको प्रतिशत सर्वेक्षण

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२ 

अमेरिकी डलरमा प्रति टन आलुको मूल्य रोपिएको आलुबाट कटनी गरिएको क्षेत्रको प्रतिशत प्रति हेक्टर आलुको औसत उत्पादन सर्वेक्षण लिनुहोस्

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२ 

अमेरिकी डलरमा प्रति टन आलुको मूल्य रोपिएको आलुबाट कटनी गरिएको क्षेत्रको प्रतिशत प्रति हेक्टर आलुको औसत उत्पादन सर्वेक्षण गर्नुहोस्

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

सर्वेक्षणमा सहभागी किसानहरूको भूगोल बढ्दै गएको छ। अब प्रश्न हाम्रो सबै 100 भाषाहरूमा उपलब्ध छ! अमेरिकी डलरमा प्रति टन आलुको मूल्य प्रतिशत...

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

दैनिक आलु समाचार पोल सेप्टेम्बर २, २०२२

अमेरिकी डलरमा प्रति टन आलुको मूल्य रोपिएको आलुबाट कटनी गरिएको क्षेत्रको प्रतिशत प्रति हेक्टर आलुको औसत उत्पादन सर्वेक्षण लिनुहोस्

आज 6340 सदस्यहरू

२०२२ मा हाम्रा साझेदारहरू

विज्ञापन